Skønsmand

Søgsmål mod dyrlæger og tvister mellem hesteejere er stadigt hyppigere forekommende i de senere år. Sagerne afgøres i civilretten af juridiske dommere, som ofte ikke har forudgående kendskab til heste. Sagerne har ofte en så kompliceret problemstilling, at retten behøver hjælp fra sagkyndige personer – såkaldte skønsmænd – for at træffe velbegrundede afgørelser.

Dyrlæge Jacob Greve foretager ofte syn og skønsopgaver som led i bevisførelsen i retten på foranledning den ene eller begge sagens parter. Desuden yder han rådgivning og second opinions i forbindelse ansvarssager og handelstvister for advokater, forsikringsselskaber eller parter i en potentiel retssag.